โรงเรียนบ้านซอย2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 355598

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านซอย 2

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
building2
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
building3
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2535
building4
อาคารเรียน
105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง
ปีที่สร้าง 2562
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2526
building6
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
building7
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2553
building8
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2560
building9
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2561
building10
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2560
building11
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2551
building12
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
building13
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
building14
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554