โรงเรียนบ้านซอย2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 355598

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
teacher1
นางสาวจาริยา มินทการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

teacher2
นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

teacher3
นางสำอางค์ จินตนพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

teacher4
นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

teacher5
นางนิตยา ทองปัสโนว์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

teacher6
นางปรียา แซ่ซิ้ม
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

teacher7
นางสาวบัณทิตา แก้วนาเส็ง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

teacher8
นางสาวจิรวรรณ แก้วเพชร
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

teacher9
นางสาวสุวรรณี แก้วสลำ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

teacher10
นางสาวเปรมวดี พรมจันทร์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

teacher11

นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

teacher12

นางสาวทิพวัลย์ ศึกเสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

teacher13

นางสาวจุฑาภรณ์ หมึกศรี
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย