โรงเรียนบ้านซอย2

หมู่ที่ 9 บ้านนิคมซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077 355598

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซอย2

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 7 13 20 1
อนุบาล 3 8 8 16 1
รวมชั้นอนุบาล 21 27 48 3
ป.1 6 10 16 1
ป.2 13 14 27 1
ป.3 4 7 11 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 6 6 12 1
ป.6 10 8 18 1
รวมชั้นประถมศึกษา 46 51 97 6
รวมทั้งหมด 67 78 145 9