ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 1/2563

นางสาวอรอุมา ศรีวารินทร์
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวจตุพร จันทร์ทิพย์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวสุนิสา ฝากุล
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐริกา ทองคำ
วิชาเอกศิลปศึกษา