ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 2/2562

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองโรจน์
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวชนาธิป บุญช่วยรอด
เอกปฐมวัย

นางสาวจันทกานต์ ขุนประดิษฐ์
เอกปฐมวัย

นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนบุรี
เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวอิศรา ปานุวงศ์
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวเมวดี หลวงโย
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวสมฤทัย บำรุงเพ็ชร
เอกสังคมศึกษา

นางสาวโสภิดา แถมเพ็ชร
เอกสังคมศึกษา

นางสาวกรรณิการณ์ รัตนพันธ์
เอกศิลปศึกษา

นางสาวฐิติมา กระดานพล
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวอลิสษา จีนไทย
สาขารัฐประศาสนศาสตร์