ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 1/2562

นางสาวณัชชา คงพัฒน์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวดรรชนี โฉมยงค์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวไพลิน ดำมุณี
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวกนกกาญจน์ ยึดลั่น
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวกนก เกตุชาญวิทย์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาววรางคณา ช่วยเพ็ง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ