ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 2/2561

นางสาวนฤมล เขียวคล้าย
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวณัฐวรา ทิพย์นุรักษ์
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวขวัญจิรา รัตน์หิรัญ
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญชุลี มาโต
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิกา ซาซิโย
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวณัฐญาดา นุ่นเกตุ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตนา เหรัญญะ
วิชาเอกภาษาไทยธุรกิจ

นางสาวมาริษา พรมมาต
วิชาเอกภาษาไทยธุรกิจ