ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 1/2561

นายณัฐวุฒิ จำปา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพาวรรณ โฮฮิน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ปรีชาชน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวปาจรีย์ ทองเกต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาววิภาดา ปาหนัน
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวกนกพร กวมทรัพย์
วิชาเอกปฐมวัย