ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 2/2560

นายอานนท์ รัญเสวะ
เอกคอมพิวเตอร์

นางสาวจีรญา จินกระวี
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวศิริพร ชายสิงขรณ์
เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวอตินุช บุญมาก
เอกปฐมวัย

นางสาวศิริลักษณ์ กรอุไร
เอกปฐมวัย