ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 1/2560

นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์
วิชาเอกศิลปศึกษา

นางสาวภัทรศยา ชื่นมาก
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวปาริชาต ไชยชนะ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวศศิธร อ่อนทอง
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวนันทิยา อานนท์
วิชาเอกปฐมวัย