ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 2/2559

นางสาวพิมพกานต์ ช่วยเกิด
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวปรารถนา ชูด้วง
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวพักตร์พิมล ศรีสุข
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชรี หนูหลิบ
วิชาเอกภาษาไทยธุรกิจ

นางสาวช่อผกา ช่วงชุ่ม
วิชาเอกภาษาไทยธุรกิจ