ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 1/2558

นางสาวโมทนา วิภาตะวณิช
วิชาเอกปฐมวัย

นายมะฮัมดีย์ มูอิ
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวสุวรรณา สุวรรณล่อง
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (ว.ทบ.)

นางสาวปาริฉัตร คล้ายรุ่ง
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (ว.ทบ.)