ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูฝึกประสบการณ์ 2/2558

นายตูแวสาฟีรีย์ สาสารี
วิชาเอกคณิตศาสตร์

นายฮิลมาน หะยีเจ๊ะเล๊าะ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวจุฑามาศ หนูนุ่ม
วิชาเอกปฐมวัย

นางสาวรุสมีนี รูเป๊ะ
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวนันทิกร ด่านรัชชานนท์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวจันทร์สุดา โต๊ะเด็น
วิชาเอกคณิตศาสตร์

นางสาววรรณา และแดง
วิชาเอกศิลปะ

นางสาวจิราวรรณ คงยิ้ม
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาววาสุชา เพชรกาญจน์
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

นางสาวศิวาพร นาคมาศ
วิชาเอกสังคม

นางสาวจุฑามาศ หมุนเวียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวนูรา ดาหามะ
วิชาเอกศิลปะ

นางสาวกมลทิพย์ ชิตร
วิชาเอกปฐมวัย