ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายจิรพัส ทองสีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมยุรี กองประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางปรียา แซ่ซิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางวิรำไพ เพชรยอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวเปรมวดี พรมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐ์ชญา คมสันต์
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวกณัชชา เสงี่ยมงาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรพิมล จันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง