ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายจิรพัส ทองสีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนิกานต์ กาฬวัจนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางมยุรี กองประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางปรียา แซ่ซิ้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางวิรำไพ เพชรยอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวหยาด บุญรัตน์
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวทิพวัลย์ ศึกเสือ
บุคลากรคณิตศาสตร์

นางสาวเกตุวดี ทองศรีทอง
ครูอัตราจ้างUN