ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายจิรพัส ทองสีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมยุรี กองประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
ครู คศ.3

นางปรียา แซ่ซิ้ม
ครู คศ.2

นางวิรำไพ เพชรยอด
ครู คศ.2

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
ครู คศ.3

นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ
ครู คศ.3

นางสาวเปรมวดี พรมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายวรวุฒิ โสตรทอง
พนักงานราชการ

นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครูอัตรจ้าง (ครูวิกฤติ)

นางสาวกณัชชา เสงี่ยมงาม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรพิมล จันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐชญา คมสันต์
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยรัตนมงคล
ธุรการโรงเรียน