ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นางสาวจาริยา มินทการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
ครู ค.ศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
ครู คศ.3

นางปรียา แซ่ซิ้ม
ครู คศ.2

นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์
ครู คศ.3

นางนิตยา ทองปัสโนว์
ครู คศ.2

นางสาวเปรมวดี พรมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวบัณทิตา แก้วนาเส็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุมาพร พุฒทอง
ครูวิกฤติ

นางสาวจุฑาภรณ์ หมึกศรี
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวทิพวัลย์ ศึกเสือ
ธุรการโรงเรียน

นางสาวสุวรรณี แก้วสลำ
ครูผู้ช่วย