ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพะยูน ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2504 - 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ โอภาสพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2511 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ศิวายพราหมณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ วัฒนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร เย็นแจ่ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ประเสริฐอุ้ย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายโสรัจ เพชรชนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิทธิ์ จิตร์เลขา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ราชแป้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพัส ทองสีทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธันวาคม 2554 - 30 กันยายน 2563