ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจิรพัส ทองสีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนิกานต์ กาฬวัจนะ
หัวหน้างานบุคลากร อนามัยโรงเรียน

นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ
หัวหน้างานวิชาการ

นายสฤษดิ์ สุขสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ หัวหน้าพัสดุ

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมยุรี กองประดิษฐ์
งานวิชาการปฐมวัย สัมพันธ์ชุมชน

นางวิรำไพ เพชรยอด
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ทะเบียน