ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวจาริยา มินทการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
หัวหน้างานงบประมาณ

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางปรียา แซ่ซิ้ม
หัวหน้าวิชาการ นายทะเบียน

นางสาวเปรมวดี พรมจันทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ