ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจิรพัส ทองสีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณฑาทิพย์ ไตรอนุเชษฐ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางกาญจนา เพ็ชร์ศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมยุรี กองประดิษฐ์
งานวิชาการปฐมวัย สัมพันธ์ชุมชน

นางวิรำไพ เพชรยอด
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสำอางค์ จินตนพันธ์
หัวหน้างานวิชาการ เจ้าหน้าที่ทะเบียน