ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1 ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512-2514
งบประมาณ : 101,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1 ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 280,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.102
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 580,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.604/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 242,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 14,000 บาท
เพิ่มเติม..